Yhdessä rakennamme Kirkkonummen keskustoista eläviä kohtaamispaikkoja

Yhdessä rakennamme Kirkkonummen keskustoista eläviä kohtaamispaikkoja

Yhdessä rakennamme Kirkkonummen keskustoista eläviä kohtaamispaikkoja

Kirkkonummen Vihreät: Yhdessä rakennamme Kirkkonummen keskustoista eläviä kohtaa­mis­paikkoja

Muutama vuosikymmen sitten Kirkkonummen tori oli eloisa ja tunnelmallinen liikekeskus ja kohtaa­mis­paikka. Ruokakaupat ja erikois­liikkeet löytyivät torin kulmalta, ja kauppa kävi. Matka Helsinkiin tuntui pitkältä, eikä Espoossakaan ollut kilpailevia ostoskeskuksia. Paikalliset pienyrittäjät olivat kirkko­num­me­laisen talouden kulmakivi.

Lähestyessämme 2020-lukua, me Kirkkonummen Vihreissä haluamme nostaa esiin keskustan merkityksen kunnan viihtyvyyden ja vetovoiman luojana.

Kirkonkylän keskustan lisäksi kunnan muut keskustat ovat yhtälailla tärkeitä, kun luodaan asukas­läh­töistä ja elinvoimaista Kirkkonummea.

Vihreiden visiossa keskustat ovat sekä sosiaalisen että taloudellisen hyvinvoinnin lähteitä – eivät vain liikenteen solmukohtia.

Kirkkonummella on mahdollisuus kehittyä Länsi-Uudenmaan talous- ja kulttuu­ri­kes­kit­ty­mäksi. Olemme riittävän lähellä Helsinkiä ollaksemme osa metro­po­li­seudun dynamiikkaa, mutta riittävän kaukana säilyt­tääk­semme oman identi­teet­timme osana länsirannikon maaseu­tu­kult­tuuria.

Kirkkonummella on paljon potentiaalia: Rento ja rauhallinen elämäntahti yhdistettynä elinvoimaisiin keskustoihin, maaseutu ja upeat luontokohteet, monimuotoinen kulttuuri ja aivan erityinen historia.

Kaikki tämä kivenheiton päässä suurkaupungin sykkeestä.

Keskustojen kehittämisessä neljä painopistettä

Tulevalla vaalikaudella Vihreät näkevät keskustojen kehittämisessä neljä painopistettä:

1. Palvelujen sujuvuus ja paikal­li­sy­rit­tä­jyyden tukeminen kaavoituksesta alkaen:

Palvelut tulee sijoittaa niin, että niihin on helppo kulkea ja julkinen liikenne toimii. Kunnan tulee taata hyvät olosuhteet ja tilat niin sivistystoimen kuin terveyden- ja hyvinvoinnin palveluille ja laadukkaista palveluista tulee tehdä kuntamme vetovoi­ma­tekijä. Kunnan tulee tukea paikallista yritys­kult­tuuria suunnit­te­le­malla ja tarjoamalla yrityksille sujuvasti lähestyttäviä, pysähtymään ja asioimaan houkuttelevia tiloja. Kunnan tulee tukea myös yhdistysten, kulttuu­ri­toi­mi­joiden ja kolmannen sektoria osana keskustojen kehittämistä.

2. Julkisen liikenteen parantaminen:

Toimiva julkinen liikenne on keskustojen kehittämisen peruspilari.

Julkinen liikenne vaatii toimiakseen riittävän käyttäjämäärän ja se saavutetaan keskittämällä uudis­ra­ken­ta­mista erityisesti radanvarteen.

Näin varmistamme entistä paremman joukko­lii­kenteen myös haja-asutusalueilla asuville. Toimiva julkinen liikenne vapauttaa keskusta-alueilla lisää tilaa puistoille, leikkikentille ja kävely­rei­teille – tilalle, josta muodostuu viihtyisää ympäristöä asukkaiden käyttöön.


3. Kävelyn ja kevyen liikenteen edistäminen:

Keskustojen yhdys­kun­ta­ra­kenteen tulee tehdä kävelystä ja pyöräilystä houkutteleva vaihtoehto. Tämä lisää ympäristön viihtyisyyttä ja tuo eloa, ihmisiä ja kohtaamisia keskustoihin, parantaa paikallisten palveluiden saavu­tet­ta­vuutta ja tukee näin paikallisia yrityksiä.

Samalla tarjoutuu tapa ylläpitää terveyttä ja rentoutua liikkuessa.

Panostamalla kävelyyn ja kevyeen liikenteeseen olemme mukana talkoissa ilmas­ton­muu­tosta vastaan.


4. Yhteydet luontoon osaksi keskustojen suunnittelua:

Luonnon­lä­heisyys on yksi tärkeä asuinpaikan valintaan vaikuttava tekijä, jonka rooli korostuu tulevai­suu­dessa entisestään. Hyvin suunni­tel­luissa keskustoissa on viihtyisää monimuotoista asumista, tiivistä ja väljää, matalaa ja korkeaa – mutta niitä yhdistää lähiluonto. Lähiluonto tuo asumiseen ainutlaatuista viihtyisyyttä, se on jokaisen asukkaan reitti kirkko­num­me­laisiin luonto­e­lä­myksiin. Keskuspuisto ja muut laajat metsäalueet on otettava huomioon keskusta-alueiden suunnittelussa.

Lähiluonto on Kirkkonummen erityinen arvo, jonka kehittämiseen Vihreät haluavat panostaa.
Luovien mahdol­li­suuksien aika

Kirkkonummella on edessään luovien mahdol­li­suuksien aika, jolloin kunnan potentiaali voi nousta esiin. Muutoksen toteuttaminen vaatii ymmärrystä metro­po­li­seudun vaikutuksista kuntaamme, tuntua modernin, luonnon­lä­heisen elämäntavan vetovoimasta sekä elämäntapojen ja arvojen monimuo­toi­suu­desta. Muutoksen toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja yhteistä käsitystä keskustojen merkityksestä ihmisten arjessa, sosiaalisissa ja talou­del­li­sissa kanssa­käy­mi­sissä. Me Kirkkonummen Vihreät haluamme rakentaa hyvinvointia, elämänlaatua ja kestävää tulevaisuutta.

Kirkkonummen tori vuonna 2020: Kirkko, kirjasto ja torikauppiaat, yrittäjät, kohtaamiset ja palvelut – Paikal­lis­kult­tuuri voi hyvin! Elävät kohtaa­mis­paikat eivät synny sattumalta, vaan määrätietoisen, yhtei­söl­li­syyteen pyrkivän kehittämisen tuloksena. Tähän me Vihreät olemme valmiita.

KIRKKONUMMEN VIHREÄT