Kirkkonummen Sanomat 26.3. kuntavaaliehdokas Reetta Hyvärinen: Tyytyväisissä asukkaissa on kunnan tulevaisuus

Kirkkonummen Sanomat 26.3. kuntavaaliehdokas Reetta Hyvärinen: Tyytyväisissä asukkaissa on kunnan tulevaisuus

Kirkkonummen Sanomat 26.3. kuntavaaliehdokas Reetta Hyvärinen: Tyytyväisissä asukkaissa on kunnan tulevaisuus

Kunta­po­li­tiikan konkareiden ohella Kirkkonummen kunta­vaa­lieh­dok­kaiden listalla on myös uusia ehdokkaita. Yksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevista on vihreiden Reetta Hyvärinen, joka on tehnyt vaali­kam­pan­jaansa tavoilla, joita ei ole kirkko­num­me­lai­sessa kunta­vaa­li­kam­pan­join­nissa liiemmin nähty.

Mutta kuka on tämä Reetta Hyvärinen, joka on kampanjassaan kutsunut asukkaita kyläkävelyille ja rakentanut kuntalaisten kanssa 100 linnunpönttöä ja joka tienvar­si­mai­nok­sissaan perään­kuu­luttaa uutta osaamista, ja miksi hän haluaa kunnan­val­tuu­te­tuksi?

Hanke­suun­nit­telija sivis­tys­toi­messa

Koulu­tuk­seltaan Hyvärinen on maantieteilijä ja aineenopettaja, kasva­tus­tieteen väitöstutkimus on yhteenvetoa vaille valmis. Hyvärinen työskentelee Espoon sivis­tys­toi­messa hanke­suun­nit­te­lijana. Tehtäviin kuuluu mm. päiväkotien, koulujen, liikunta- ja kulttuu­ri­ti­lojen suunnittelu: ”Työssäni yhdistyvät niin yhdys­kun­ta­suun­nit­telun kuin kasvatusalan osaaminen ja saan työskennellä moniam­ma­til­li­sissa tiimeissä opetustoimesta rakentajiin. Parasta tietysti on, että työn tulokset eli tilat vaikuttavat konkreet­ti­sesti asukkaiden elämään.”

Reetta luonnehtii itseään aktiiviseksi asukkaaksi, joka on ollut yhteydessä kunta­päät­täjiin monista kuntalaisiin kohdistuvista hankkeista niin julkisten uimarantojen merkit­se­mi­sestä kunnan kehityskuvaan, louhimoiden ja murskaus­lai­tosten luvittamisesta kuin sivistystoimen toimitiloista.

Aktiivinen asukas

– Aktiivisen asukkaan ja järjes­tö­toi­mijan rooli on ollut minulle luonteva tapa osallistua. Kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi lähteminen olikin tarkoin harkittu päätös, sillä katson, että kuntalaisten edustaminen edellyttää todellista sitoutumista tehtävään ja siihen olen nyt valmis. Päätökseeni vaikutti osaltaan se, että monen puolueen taholta kyseltiin pitkän aikaa ehdokkaaksi. Mukavimmat yhteydenotot olivat sellaisia, joissa pyydettiin lähtemään ehdolle, vaikka valintani ei olisikaan juuri kysyjän edustama puolue. Nämä viestit antavat hyvän pohjan tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen ja kertovat siitä, että perusteltuja näkökantoja kuunnellaan.

Hyvärinen sanoo haluavansa kehittää kunnan päätöksentekoa tieto­poh­jai­seksi ja nykyistä avoimemmaksi:

– Päätöksien on aina perustuttava tietoon ja oltava sekä inhimillisesti että talou­del­li­sesti vastuullisia. Asioita on pystyttävä käsittelemään avoimesti eri näkökantoja kuunnellen ja arvostaen. Avoimen toimin­ta­kult­tuurin edistämiseksi olen luvannut pitää säännöllisesti asukas­ta­paa­misia, joissa kuuntelen kuntalaisten kokemuksia, kerron kunta­po­li­tiikan ajankoh­tai­sista asioista ja avaan päätök­sen­tekoni perusteluineen. Jos siis tulen valituksi.

Vetovoimaisuus tärkeää

Hyvärinen näkee kunnan vetovoi­mai­suuden tärkeäksi tekijäksi laadukkaat palvelut koulutuksesta hyvin­voin­ti­pal­ve­luihin ja haluaa tuoda tätä näkemystä osaksi päätöksentekoa:

– Kirkko­num­me­lai­sessa päätök­sen­teossa on mielestäni nähty palvelut liiaksi säästökohteina investointien ja kilpailukyvyn rakentamisen sijaan. Esimerkkinä väärässä paikassa säästämisestä ovat kiinteistöjen heikko kunto, vaikka tietoa korjaus- ja raken­nus­tar­peista on ollut vuosikausia. Kirkkonummen on tunnustettava se, että tyytyväisissä asukkaissa on kunnan tulevaisuus joka tavalla. Asukkaiden maksamat tuloverot muodostavat jo nyt noin 70% kunnan tuloista.

Kirkkonummella on edessään useita tilahankkeita ja tämän Reetta mainitsee yhdeksi syyksi lähteä ehdolle: ”Haluan tuoda osaamiseni sivistystoimen toimi­ti­la­hank­keista kunnan käyttöön. Tulevat hankkeet ovat kirkko­num­me­lai­sittain ainutlaatuisia ja suuria investointeja. Kyseessä on tuhannen taalan paikka. On erityisen tärkeää sekä tilojen käyttäjien että kunnan talouden näkökulmasta, että näissä hankkeissa onnistutaan. ”

Yrittäjiä tukeva toimin­ta­ym­pä­ristö

Yhdys­kun­ta­suun­nit­telua Reetta pitää erittäin keskeisenä kunnan kehittämisessä:

– Yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lulla voimme muun muassa luoda paikallisia yrittäjiä tukevan toimin­ta­ym­pä­ristön. Voisimme esimerkiksi keskustan kehittämisen yhteydessä rakentaa torin tuntumaan kauppahallin, josta paikalliset pientuottajat ja yrittäjät saisivat kohtuuhintaan toimitiloja ja samalla palvelut olisivat kootusti asiakkaiden saavu­tet­ta­vissa. Lähituo­tan­nolle ja paikallisille palveluille on kysyntää, jos vain tarjonta saadaan ihmisten käden ulottuville. Maankäytön ratkaisuilla voimme myös varmistaa sen, että kunnasta löytyy sopivia asumisen ratkaisuja eri tarpeisiin ja säilyttää Kirkkonummen upean luonnon myös tulevai­suu­dessa.

– Kirkko­num­mel­lahan on valta­kun­nal­li­sesti arvioiden aivan upeat mahdollisuudet rakentaa elinvoi­mai­suutta ja hyvinvointia, mutta tämä ei tapahdu vain kopioimalla naapureilta. Meidän pitää rohkeasti luottaa omiin vahvuuksiimme ja rakentaa niiden varaan paikallisuutta kunnioittaen. Tarvitaan työtä, uutta osaamista ja rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla, summaa Hyvärinen.

Reetta Hyvärinen on avannut ajatuksiaan ja vaaliteemojaan kattavasti kotisivuillaan reetta­hy­va­rinen.fi.