Minusta sanottua

Minusta sanottua

Mari Holopainen
Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu

“Olen oppinut tuntemaan Reetan rohkeana ja tarkkanäköisenä päättäjänä, joka hahmottaa laajat kokonaisuudet. Reetan sydäntä lähellä ovat koulutus ja luonnonsuojelu. Hän huolehtii talouden kestävyydestä ja kuntien kehittämisestä myös pitkällä tähtäimellä. Reetan kanssa on ollut mukavaa tehdä yhteistyötä vuosien varrella.”


Atte Harjanne
DI, kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu

“Ollaan Reetan kanssa tehty yhteistyötä aluepolitiikassa maakuntavaltuutettuina, ja Reetta on asiantunteva päättäjä, joka haluaa päätösten tueksi kattavasti tietoa, keskittyy olennaiseen ja rakentaa yhteistyötä vastakkainasettelun sijaan.”


Anna-Leena Riitaoja
KM, FT, yliopistonlehtori (kasvatustieteet), Helsingin yliopisto

“Olen tehnyt Reetan kanssa vuosien saatossa tutkimukseen ja opetukseen liittyvää yhteistyötä yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa. Tunnen Reetan hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina, jolla on vankka asiaosaaminen koulutukseen, ympäristöön ja suunnitteluun liittyvissä asioissa sekä kyky hallita laajoja kokonaisuuksia ja keskittyä olennaiseen.
Reetta on selkeäsanainen esiintyjä ja taitava keskustelija, joka osaa tuoda esiin faktat, vaihtoehdot ja seuraukset. Hän ottaa asioista selvää ja tuo esiin oman perustellun näkemyksensä kuunnellen samalla erilaisia näkemyksiä. Ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun, monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät asiat ovat hänelle tärkeitä.
Reetan arvot ovat kohdallaan ja hän toimii arvojensa mukaisesti niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Hän toimii kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja päätöksenteon avoimuuden periaatteita kunnioittaen. Tiedän hänen kuuntelevan kuntalaisia ja paneutuvan asioihin huolellisesti. Hänellä on tarmokkuutta ja sitkeyttä neuvotella ja viedä läpi arvojensa mukaisia kuntalaisille tärkeitä asioita asiantuntemuksella. Tämän hetken kunnallinen päätöksenteko tarvitsee juuri Reetan kaltaista ihmisiä. Siksi suosittelen Reettaa lämpimästi kunnanvaltuutetuksi.”


Tarja Leblay
Opetusneuvos, Kirkkonummi

“Millainen on hyvä päätöksentekijä kunnallispolitiikassa? Minulle on tärkeää, että hän on äärimmäisen tarkka, sääntöjen mukaan toimiva, ihmisten yhdenvertaisuuteen pyrkivä, tarmokas ja rehti. Hän ymmärtää, että koulutuksellinen tasa-arvo on meidän kaikkien etu. Hän osaa arvostaa ja puolustaa meidän elinympäristöämme ja meitä ympäröivää luontoa tilanteessa, jossa pääkaupunkiseutu laajenemispaineineen tulee jatkuvasti lähemmäs meitä kirkkonummelaisia. Hän edistää omalla esimerkillään läpinäkyvää päätöksentekoa. Hän on myös aikaansaava ja myönteisellä tavalla periksiantamaton. Reetta on juuri tällainen henkilö! Reetta on monen alan asiantuntija; hän hallitsee erityisesti koulutukseen, ympäristönsuojeluun ja ympäristösuunnitteluun (mm. kaavoitus) liittyvät asiat. Hänen sydäntään lähellä ovat ihmisten tasavertaiseen kohteluun, monikulttuuriseen sekä moniarvoiseen yhteiskuntaan ja kunnalliseen päätöksentekoon liittyvät teemat. Lisäksi Reetta on taitava esiintyjä ja keskustelija ja pyrkii ratkomaan asioita neuvottelemalla eri osapuolten kanssa. Hänen kaltaisensa asiantuntija on ehdottoman tarpeellinen kunnallisena päätöksentekijänä hoitamassa yhteisiä asioita. Siksi Reetta.”


Sami Virta
Käsityön aineenopettaja Kirkkonummi

“Tuttavuuteni aikana Reetan kanssa olen saanut käydä useita mielenkiintoisia keskusteluja niin kuntapolitiikasta ja päätöksenteosta kuin ympäristöasioista sekä koulujen tilaratkaisusta. Keskusteluissa olen aina ollut vaikuttunut Reetan tapaan kuunnella ja olla kiinnostunut. Hän on aidosti kiinnostunut muiden mielipiteistä. Ja kun hän jakanut oman näkemyksensä, on se aina ollut hyvin asiantunteva, eri tulokulmia pohtiva ja rehellinen. Reetan asiantuntemus ympäristön, kaavoituksen, maankäytön, kasvatuksen ja oppimisen osa-alueilla on enemmän kuin tervetullutta osaksi kuntamme päätöksen tekoa. Juuri edellämainituissa aiheissa piilee Kirkkonummen tulevaisuus. Joten päätökset niitä koskevissa asioissa on oltava asukkaita oikeasti kuuntelevien, asiantuntemusta omaavien ja meidän kaikkien yhteistä etua ajattelevien edustajien tehtävä. Siksi kannatan Reettaa tehtävään.”


Laura Salo
KM, projektipäällikkö, varhaiskasvatuksen opettaja

“Yhteisistä asioista huolehtiminen ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen ovat sisäänkirjoitettuja Reetan tapaan olla olemassa. Olen saanut tehdä tutkimusyhteistyötä Reetan kanssa Helsingin yliopistossa ja nauttinut hänen perusteellisesta ja sitoutuneesta työskentelystä poikkitieteellisessä tiimissä. Reetan rakentavan kriittinen katsantokanta kutsuu puuttumaan epäkohtiin ja toimimaan yhteisten asioiden puolesta. Hänen kanssaan voi olla varma, että mielipiteet ovat punnittuja ja vahvan arvopohjan ohjaamia. Reetta yhdistää taitavasti eri alojen osaamistaan kun hän hakee kokonaisvaltaisia ja pitkän tähtäimen ratkaisuja esimerkiksi oppimisympäristöjen suunnitteluun. Suosittelen Reettaa erittäin mielelläni kunnallisvaltuutetuksi!”


Nella Savolainen
Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

“Hyvinvointi ja terveys syntyvät arjen ympäristöissä. Kunta luo toiminnallaan mahdollisuuksia kuntalaisille huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Kun sosiaali- ja terveyssektori siirtyy hyvinvointialueiden hoidettavaksi, jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan tärkeäksi perustehtäväksi. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä päätöksiä tehdään jokaisella kunnan sektorilla. Esimerkiksi se miten kadut hiekoitetaan ja valaistaan, kuinka paljon lapsia on päiväkoti- tai kouluryhmässä, minkälaisia pyöräteitä, viheralueita ja kohtaamisen paikkoja kuntalaisille tarjotaan ovat kaikki valintoja joilla voi joko edistää tai heikentää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Edistämällä terveyttä ja hyvinvointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. On tärkeää että päättäjänä on henkilö, joka ymmärtää laaja-alaisesti ympäristön ja ihmisen välisiä yhteyksiä sekä on kiinnostunut ja kykenevä arvioimaan päätösten vaikutuksia. Suosittelen lämpimästi osaavaa ja asioihin perusteellisesti paneutuvaa Reettaa Kirkkonummen päättäjien joukkoon!


Pilvi Nummi
arkkitehti, Sipoo

“Asukaslähtöisyys ja avoimuus ovat nykypäivän kunnan perusarvoja, joita tulee toteuttaa kunnan kaikilla sektoreilla. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tämä tarkoittaa sitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä suunnitteluun. Onnistunut suunnitteluosallisuus lisää asukkaiden hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä. Reetalla on monipuolista kokemusta osallistuvasta suunnittelusta ja vahva näkemys siitä, kuinka käyttäjien osallistaminen myös esimerkiksi julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, suunnitteluun tulee toteuttaa. Suosittelen Reettaa kuntavaaliehdokkaana, koska tiedän, että hän arvostaa ja haluaa kuunnella kuntalaisten mielipiteitä ja pystyy edistämään asukaslähtöisen ympäristön suunnittelua.”


Alpo Tani
yleiskaavasuunnittelijana Helsingin kaupungilla

“Maankäytön- ja liikenteen suunnittelu on kuntatasolla tehtävän suunnittelutyön ja siten myös päätöksenteon tärkeää sisältöä. Kaavoituksessa tehtävillä ratkaisuilla on kauas kantoisia vaikutuksia elinympäristön laatuun ja kuntien elinvoimaan. Reetta omaa vahvan tietopohjan yhdyskuntasuunnittelun alalta ja pystyy vakuuttavasti, asiaperusteisesti argumentoiden, perustelemaan näkemyksiään. Ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tavoitteet ovat yhä merkittävämmin kuntien ja kaupunkien toimintaa ohjaavia tekijöitä tulevaisuudessa. Olen vakuuttunut siitä, että Reetan monialainen ja korkeatasoinen tietämys, yhdistettynä ympäristöä ja kestävyyttä korostaviin arvoihin takaavat hänelle harvinaisen hyvät valmiudet toimia kohti kestävämpää elinympäristöä matkalla olevan kunnan päättäjänä. Suosittelen Reettaa varauksetta Kirkkonummen valtuutetuksi.”


Elina Särkelä
aineenopettaja, yläkoulu ja lukio, Helsinki

“Reetalla on hyvä käsitys paitsi tämän päivän koulusta myös kouluun heijastuvista yhteiskunnallisista asioista. Oppilaiden elämismaailma, opettajan työn arki ja uudet opetussuunnitelmat ovat Reetalle kovin tuttuja. Kaikille yhdenvertaisen peruskoulun puolustaminen ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ovat mielestäni polttavia ja kiireellisiä kouluun liittyviä asioita, ja Reetta jakaa tämän näkemyksen. Reetta ei kuitenkaan vain ihmettele asioita vaan toimisi kunnallispolitiikassa tärkeiden asioiden puolesta. Olen ollut opettajana myös Kirkkonummella ja toivon, että myös kunnallispolitiikan tasolla ymmärretään laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen arvo, siksi kannatan Reettaa.”