Päiväkodin sijoittaminen osaksi oppimis­kes­kusta arvioitava uudelleen

Päiväkodin sijoittaminen osaksi oppimis­kes­kusta arvioitava uudelleen

Päiväkodin sijoittaminen osaksi oppimis­kes­kusta arvioitava uudelleen


Harrastamisen tukeminen on kunnalle talou­del­li­sesti kannattavaa

Kirkkonummi on pian 40 000 asukkaan kunta, jossa on ilahduttavan paljon aktiivista harras­tus­toi­mintaa. Urheiluseurat, kansa­lai­so­pisto, nuori­so­te­at­terit, kuorot, asuka­syh­dis­tykset, kulttuuripajat ym. toimintamuodot tarjoavat monille tärkeän harrastuksen, paikan tutustua uusiin ihmisiin ja mahdollisuuden oppia uutta.

Toiminnot lisäävät hyvinvointia ja osallisuutta, kehittävät sosiaalisia taitoja ja edistävät terveyttä. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita on kuitenkin hankala mitata rahassa. Viime aikoina on kuitenkin saatu yhä enemmän tutkimustietoa myös harrastamisen tukemisen talou­del­li­sesta vaikut­ta­vuu­desta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema kooste kertoo nuori­so­te­at­teriin sijoitetun euron palautuvan takaisin 1,76 eurona, kulttuu­ri­työ­pajaan panostetun euron tulevan yhteiskunnalle takaisin 1,31 kertaisena ja kansa­lai­so­pistoon sijoitetun euro tuottavan 3,4 euroa.

Harrastamisen tukeminen on siis kunnalle talou­del­li­sesti kannattavaa puhumattakaan toiminnan tuomasta ilosta. Harrastamisen tukeminen on kunnalta osoitus myös siitä, että se arvostaa asukkaitaan ja usein vapaa­eh­tois­työnä tehtyä kunta­lais­toi­mintaa. Sopivien tilojen tarjoaminen on tärkeä tapa tukea harrastamista.

Tilojen puute hankaloittaa harras­tus­toi­mintaa

Kirkkonummella harras­tus­toi­mintaa hankaloittaa sopivien ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaisten tilojen puute. Asia on noussut jälleen esiin muun muassa oppimis­kes­kuksen suunnittelun yhteydessä kysymyksenä liikuntahallin toteut­ta­mi­sesta osana hanketta. Huolta on aiheellisesti herättänyt oppimis­kes­kuksen mahdollinen alibudjetointi ja kaikkien suunniteltujen toimintojen mahtuminen osaksi samaa hanketta.

Kokonais­nä­ke­mystä suunnitteluun

Nyt on tarpeen arvioida kokonais­ti­lan­netta, tehtyjä päätöksiä ja tulevia suunnitelmia tarkasti erityisesti kiinteistöjen kunnosta saatujen tietojen ja harrastamisen mahdol­lis­ta­misen näkökulmista.

Kuntamme koulu­kiin­teistöt ovat siinä kunnossa, että väistötiloille on tarvetta pikaisesti, mutta myös tulevai­suu­dessa. Tilapäiset parak­ki­ra­ken­nukset eivät vastaa toimin­nal­li­suu­deltaan huolella suunniteltuja oppimi­sym­pä­ristöjä ja ovat kalliita. Tämän vuoksi olisi perusteltua, että oppimis­kes­kuk­sessa olisi tilaa myös mahdollisia pakollisia väistöjä varten. Ylimääräisestä tilasta ei ole pelkoa kunnassamme, jonka väestö on kasvussa ja koulu­kiin­teis­töistä osa heikossa kunnossa. Väistössä olevien oppilaiden saadessa pysyvät oman koulun tilat käyttöönsä, täyttyisivät oppimis­kes­kuksen tilat luonnollisesti kasvavan keskustan lähialueen oppilailla.

On selvää, että kehittymään pyrkivän kunnan tulee tukea harras­tus­toi­mintaa erityisesti tarjoamalla toiminnalle sopivia tiloja. Oppimis­kes­kuksen yhteyteen rakennetut liikuntatilat voidaan suunnitella siten, että ne palvelisivat koulun ja palloilulajien lisäksi kulttuu­ri­toi­mintoja, kuten musiikkia, tanssia ja teatteria. Hyvin suunnitellut tilat olisivat tehokkaassa käytössä aamusta iltaan. Tilojen yhteiskäytön ansiosta koulut voisivat saada väljemmät ja paremmin varustellut tilat käyttöönsä. Samalla entistä useampi lapsi, nuori ja aikuinen saisi mahdollisuuden löytää mieleisen harrastuksen, joku jopa sopivan alan ja työpaikan. Tilojen yhteiskäytöstä hyötyisivät kaikki.

Rahoille vastinetta ja hyvinvointia osaavasta suunnittelusta

Kokonais­ti­lanteen vuoksi päätös ison päiväkodin rakentamisesta osaksi oppimis­kes­kusta tulisi punnita uudelleen. Päiväkodin rakentamista suurkoulun yhteyteen on perusteltu ehyellä oppimispolulla varhais­kas­va­tuk­sesta peruso­pe­tukseen. Ehyt oppimispolku syntyy ensisijaisesti toimin­ta­kult­tuurin ja varhais­kas­va­tuksen ja perusopetuksen yhteistyön tuloksena. Tämän kuntamme sivistystoimen osaava henkilökunta taitaa ilman sijaintia saman katon alla.

Keskustan päiväkoti tulisi rakentaa samalle tontille, josta se sisäil­ma­on­gelmien vuoksi purettiin ja jonne se oli alun perin päätetty rakentaa uudelleen. Ratkaisulla turvattaisiin riittävät tilat oppimis­kes­kuk­sessa niin koululle kuin harras­tus­toi­min­nalle, varau­dut­taisiin myös tulevai­suu­dessa odotettavissa oleviin koulujen väistö­tar­peisiin ja saataisiin päivähoito toteutettua keskustassa lähipalveluna.

Sivistystoimen tiloissa on kyse asukkaiden hyvinvoinnin tukemisesta ja koko kunnan elinvoi­mai­suuden ja houkut­te­le­vuuden rakentamisesta. Tämän vuoksi hankkeet tulisi suunnitella huolellisesti yhteistyössä tilojen tulevien käyttäjien kanssa ja nähdä investoinnit pitkän aikavälin sijoituksina, jotka tuottavat lopulta myös taloudellista hyvinvointia.