Avoimuutta ja osaamista päätöksentekoon

Avoimuutta ja osaamista päätöksentekoon

Kuntapolitiikassa tehdään päätöksiä, jotka koskevat jokaista asukasta ja vaikuttavat suoraan arkeemme. Toimivan kuntapolitiikan perusedellytys on luottamus päätöksentekoon ja siihen, että päätöksiä tehdään kuntalaisten parhaaksi.

Kunnanvaltuuston tehtävä on edustaa meitä kuntalaisia – Sinua ja minua. Päätöksenteko ja sen luotettavuus karkaa kauaksi, ellei se ole avointa ja kuntalaisia kuuntelevaa.

Kunnan nettisivuilla julkaistavat kokouspöytäkirjat eivät yksin riitä kertomaan päätöksistä saati niiden perusteista. Asiaa ei myöskään ratkaista nykyteknologialla, esimerkiksi videoimalla kunnanvaltuuston kokouksia.

Tarvitaan kohtaamista ja keskustelua

Lähidemokratian ja luottamuksen vahvistamiseksi tarvitaan laajempi toimintakulttuurin muutos. Tämä edellyttää asukkaiden aitoa kohtaamista ja kuuntelemista, kiinnostusta toisten näkemyksistä ja erilaisten mielipiteiden arvostamista.

Päättäjiltä tarvitaan kykyä ja tahtoa tarkastella asioita omaa elinpiiriään ja kokemusmaailmaansa laajemmin sekä rakentavaa yhteistyötä asioiden ratkaisemiseksi.

Lupaus avoimuuden lisäämiseksi, jos tulen valituksi kunnanvaltuustoon

Päätöksenteon luotettavuus, asukkaiden osallisuus ja lähidemokratian toteutuminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Jos tulen valituksi kunnanvaltuuston, lupaan jatkaa työtäni toimintakulttuurin muuttamiseksi avoimempaan ja kuntalaisia kuuntelevaan suuntaan. Vallitsevan toimintakulttuurin muuttaminen ei ole helppoa. Se vaatii sinnikkyyttä ja rohkeuttakin, mutta jokainen läpinäkyvyyttä lisäävä teko, avoin tiedottaminen, yhteiset kohtaamiset ja pöytäkirjaan päätöksenteosta saadut merkinnät vievät asiaa eteenpäin.

Osallisuuden ja yhdessä vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen täytyy ottaa osaksi koko kunnan toimintaa, johon kaikki tahot sitoutuvat. Kirkkonummelle tarvitaan Osallisuusstrategia, jossa määritellään keinot, joilla vahvistetaan vuoropuhelua asukkaiden ja päättäjien välillä.

Henkilökohtaisena avoimuutta ja osallisuutta lisäävänä toimena tulen jatkossakin järjestämään tilaisuuksia eri teemoista, joihin kutsun asukkaita mukaan keskustelemaan. Tapanani on ollut avata järjestämäni tilaisuudet myös toisille päättäjille, jolloin keskusteluun saadaan erilaisia näkökulmia.

Haluan omalla toiminnallani ja esimerkilläni muuttaa Kirkkonummen kuntapolitiikan avoimeksi!

keyboard_arrow_left Vaaliteemat