Asukkaan mielipide on yhdyskuntasuunnittelussa arvokas

Asukkaan mielipide on yhdyskuntasuunnittelussa arvokas

Asukkaan mielipide on yhdyskuntasuunnittelussa arvokas

Asukkaan mielipide on arvokas

Yhdyskuntasuunnittelu ja maankäyttöpolitiikka ovat tulevaisuudessa sote-uudistuksen myötä entistä keskeisempiä kunnan perustehtäviä. Toimialalla määritellään se, minkälaiseksi arkemme elinympäristöt muodostuvat. Yhdyskuntasuunnittelun alaan kuuluvat esimerkiksi kysymykset: Minne rakennetaan päiväkoteja, kouluja ja ikäihmisille sopivia asumisratkaisuja? Missä ovat lähiliikuntapaikat ja missä kulkevat ulkoilureitit? Varataanko tilaa koirapuistoille? Säilytetäänkö lähiluonto ja turvataanko yhtenäiset metsäalueet? Minne sijoitetaan kaupat? Onko asukkailla pääsyä merenrantaan?

Asukkaiden mahdollisuudet osallistumiseen turvattava
Yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät päätökset vaikuttavat suoraan meidän jokaisen asukkaan elämään ja hyvinvointiin. Tämän vuoksi nykyään puhutaan paljon asukaslähtöisestä suunnittelusta. Kirkkonummella esimerkkinä avauksista asukaslähtöiseen suunnitteluun on muun muassa alkuvuodesta toteutettu kysely kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseksi. Usein asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet oman elinympäristön suunnitteluun ovat kuitenkin edelleen riittämättömiä ja toteutuvat lähinnä mahdollisuutena seurata kaavoituksen etenemistä ja lausua kaavaluonnoksista ja –ehdotuksista.

Asukaslähtöisen suunnittelun monet hyödyt

On valitettavaa, jos asukkaiden rooli suunnittelussa jää vähäiseksi. Osallisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisäämisellä saavutettaisiin monia etuja:
1) Asukkailla on sellaista asiantuntemusta ja tietoa elinympäristöistään, jota virkamiehillä tai päättäjillä ei välttämättä ole. Onnistuneiden ratkaisujen saavuttamiseksi nämä kokemukset ja tieto ovat arvokkaita.
2) Vuorovaikutteinen suunnittelu lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä luottamusta päätöksentekoon.
3) Osallistuminen oman elinympäristön suunnitteluun lisää asuinalueen arvostusta ja asukkaiden yhteisöllisyyttä. Ympäristöstä, jota on yhdessä suunniteltu, pidetään yleensä paremmin huolta.
4) Erilaisten tarpeiden ja intressien yhteensovittaminen edellyttää vuorovaikutteista suunnittelua. Tämä vähentää päätöksistä tehtävien valituksien määrää ja nopeuttaa suunnitelmien toteutumista.

Asukaslähtöisyys on tahtokysymys
Nykyisin on monia osallisuutta ja vuorovaikutusta lisääviä menetelmiä ja myös uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Kyse onkin lähinnä siitä, halutaanko asukkaan näkemyksiä kuunnella ja ottaa huomioon. Kuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat asiassa avaintekijöitä ja voivat omalla toiminnallaan tukea ja edesauttaa asukaslähtöisyyden toteutumista suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Tule Kyläkävelylle kertomaan lähiympäristöstäsi
Kirkkonummella asukkaiden ääntä tulisi kuunnella entistä enemmän jo senkin vuoksi, että parhaillaan on menossa ja suunnitteilla monia kaavoitus- ja rakennushankkeita, jotka muuttavat monen elinympäristöä merkittävästi. Minulle asukkaiden osallisuus, kohtaaminen ja näkemyksien kuuleminen ovat tärkeitä arvoja ja olennainen osa alaani. Tämän vuoksi aloitan kuntavaalikampanjani sunnuntaina 5.3. kutsumalla kirkkonummelaisia kyläkävelyille kertomaan omasta elinympäristöstään, kokemuksistaan ja odotuksistaan. Kävelyillä on mahdollista kuulla toisten asukkaiden näkemyksiä. Kirjoitan kävelyistä yhteenvedon, jonka julkaisen myös nettisivuillani. Kyläkävelykohteita ovat Kantvik, Kirkonkylä, Masala, Sundsberg ja Veikkola. Tule mukaan ja katso tarkemmat tiedot kyläkävelyistä tässä lehdessä olevasta ilmoituksestani ja nettisivuiltani reettahyvarinen.fi tai fb-sivuilta @reettahyva.

Tehdään yhdessä Kirkkonummesta asukaslähtöisempi kunta!
Reetta Hyvärinen, Kuntavaaliehdokas, Vihreät

Kyläkävely-tapahtumasta tarkemmin täältä